Javni poziv za angažiranje volontera u Županiji Posavskoj

Na temelju članka 42.(2) i članka 70.(2) Zakona o državnim službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u Županiji Posavskoj („Narodne novine Županije Posavske“ broj 9/13, 11/13, 2/14 i 6/17) i članka 4. Pravilnika o kriterijima za angažiranje volontera u tijela državne službe u Županiji Posavskoj („Narodne novine Županije Posavske“ broj: 3/14 i 7/15), Vlada Županije Posavske objavljuje

JAVNI POZIV

za angažiranje volontera

I

Predmet ovog Javnog poziva je angažiranje volontera, sljedećih zanimanja i stručne spreme:

za potrebe rada u Ministarstvu unutarnjih poslova Županije Posavske:

- Kriminalist ili kriminalistički inspektor (VII stupanj stručne spreme ili najmanje prvi ciklus visokog obrazovanja po Bolonjskom sustavu studiranja, koji se vrednuje sa 180 bodova) - 7 izvršitelja.

za potrebe rada u osnovnim i srednjim školama Županije Posavske:

- Logoped surdoaudiolog (VII stupanj stručne spreme ili najmanje prvi ciklus visokog obrazovanja po Bolonjskom sustavu studiranja, koji se vrednuje sa 240 bodova) - 1 izvršitelj,

- Profesor tjelesne i zdravstvene kulture (VII stupanj stručne spreme ili najmanje prvi ciklus visokog obrazovanja po Bolonjskom sustavu studiranja, koji se vrednuje sa 240 bodova) - 1 izvršitelj,

- Profesor biologije (VII stupanj stručne spreme ili najmanje prvi ciklus visokog obrazovanja po Bolonjskom sustavu studiranja, koji se vrednuje sa 240 bodova) - 1 izvršitelj,

- Profesor geografije (VII stupanj stručne spreme ili najmanje prvi ciklus visokog obrazovanja po Bolonjskom sustavu studiranja, koji se vrednuje sa 240 bodova) - 1 izvršitelj,

- Informatičar (VII stupanj stručne spreme ili najmanje prvi ciklus visokog obrazovanja po Bolonjskom sustavu studiranja, koji se vrednuje minimalno sa 180 bodova) - 7 izvršitelja,

Za potrebe rada u Općinskom sudu u Orašju i Kantonalnom sudu u Odžaku:

- pravnik (VII stupanj stručne spreme ili najmanje prvi ciklus visokog obrazovanja po Bolonjskom sustavu studiranja, koji se vrednuje sa 240 bodova) – 2 izvršitelja.

II

Pravo prijave na Javni poziv imaju sve osobe koje imaju završenu stručnu spreme navedenu za svako traženo zanimanje iz točke I. ovog Poziva, koje su bez radnog iskustva u stručnoj spremi i koje su se prijavile kao nezaposlene osobe na Službu za upošljavanje Županije Posavske (u daljem tekstu: Služba).

III

Kriteriji za angažiranje volontera, sukladno odredbama Pravilnika o kriterijima za angažiranje volontera u tijela državne službe u Županiji Posavskoj („Narodne novine Županije Posavske“ broj 3/14 i 7/15), su:

1. trajanje nezaposlenosti nakon stjecanja odgovarajuće stručne spreme, prema evidenciji Službe i

2. ispunjavanje uvjeta iz članka 5.1)b) Zakona o dopunskim pravima branitelja u Županiji Posavskoj („Narodne novine Županije Posavske“ broj 7/09 i 8/14).

IV

Zaprimljene prijave razmotrit će povjerenstvo koje će imenovati Vlada Županije Posavske, utvrditi redoslijed te sačiniti listu kandidata na temelju kriterija iz prethodne točke. Prednost pod jednakim uvjetima, imaju kandidati koji ispunjavaju uvjete iz članka 5.1)b) Zakona o dopunskim pravima branitelja u Županiji Posavskoj. Odluku o izboru i rasporedu volontera donosi Vlada Županije Posavske.

V

Volonterski rad traje godinu dana za osobe sa završenim VII stupnjem stručne spreme, te prvim i drugim ciklusom visokog obrazovanja po Bolonjskom sustavu studiranja, koji se vrednuje sa 180 i 240 bodova.

VI

Uz popunjen prijavni obrazac dostavljaju se slijedeći dokumenti (ovjerene kopije ili originali):

1. Dokaz o stručnoj spremi (fakultetska diploma i rješenje o nostrifikaciji diplome ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon 30.09.1992. godine),

2. Uvjerenje o nezaposlenosti izdano od Službe za upošljavanje Županije Posavske,

3. Uvjerenje o pripadnosti postrojbama (za dokazivanje statusa branitelja ili člana obitelji branitelja),

4. Rodni list (za dokazivanje statusa člana obitelji branitelja).

Prijavni obrazac nalazi se na službenoj internet stranici Vlade Županije Posavske i isti se može dobiti u Stručnoj službi Vlade Županije Posavske, soba broj 12.

VII

Prijave na javni poziv se dostavljaju poštom ili osobno u zapečaćenoj koverti na adresu:

Vlada Županije Posavske Obilaznica, Jug I bb 76270 Orašje uz napomenu: „Prijava na Javni poziv za angažiranje volontera u tijela državne službe u Županiji Posavskoj“

VIII

Prijave na Javni poziv se mogu podnijeti u roku od 15 dana od dana objave Javnog poziva na službenoj internet stranici Vlade Županije Posavske. Nepotpune i nepravodobne prijave neće biti razmatrane.

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Županija Posavska Vlada

Broj: 01-02-______/21

Orašje,_________.2021.godine

Predsjednik Vlade  Đuro Topić

Friday, June 18, 2021 1:25:00 PM