Javni natječaj Općinski sud Orašje - Daktilograf

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

POSAVSKI KANTON

OPĆINSKI SUD U ORAŠJU

Broj: 025-0-Su-21-000 399

Datum: 15.09.2021. godine

 

Na temelju članka 31. Zakona o sudovima u F BiH („Službene novine F BiH“ broj 38/05, 22/06, 63/10, 72/10, 7/13 i 52/14) i članka 62. Zakona o državnim službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u Županiji Posavskoj („Narodne novine Županije Posavske“ broj: 9/13, 11/13, 2/14 i 6/17 ), te odredbama Pravilnika o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Općinskog suda u Orašju, predsjednik Općinskog suda u Orašju, objavljuje dana 15.09.2021. godine:

 

JAVNI NATJEČAJ

radi popunjavanja upražnjenog radnog mjesta

 

1. Viši referent za operativno-tehničke poslove (daktilograf) -1 izvršitelj –na neodređeno vrijeme

OPIS RADNOG MJESTA:

• Vrši sve daktilografske poslove po diktatu i prijepisu,

• Za sudske procese vrši uporabu sustava za audio snimanje, arhiviranje i transkripciju,

• Vrši pozivanje stranaka, otpremu pošte, sređuje i žurnalizira spise, dostavlja spise u pisarnicu Suda,

• Postupa po naredbama u spisima,

• Odgovoran je za održavanje spisa i unošenje informacija u sustav registriranja predmeta u odgovarajuće vrijeme,

• Vodi brigu o rasporedima sudaca i osigurava da su predmeti spremni za ročište prema rasporedu,

• Kontrolira naplatu sudskih taksi i troškova postupka te o tome obavještava suca,

• Provjerava da li su pojedini sudski oglasi objavljeni u službenim novinama/glasniku ili na oglasnoj ploči suda i o tome upozorava upisničara,

• Obavlja i druge poslove po nalogu suca s kojim radi i po nalogu Predsjednika suda.

 

Posebni uvjeti:

• završena srednja škola društvenog smjera IV stupnja ( gimnazija, upravna, ekonomska, administrativna i sl.),

• najmanje 10 mjeseci radnog staža,

• položen stručni ispit (kandidat koji nema položen stručni ispit, a bude primljen u radni odnos obvezan je položiti stručni ispit u roku od 6 mjeseci od dana prijema u radni odnos),

• poznavanje rada na računaru,

 

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti sljedeće dokumente (originale ili ovjerene kopije ne starije od tri mjeseca od dana objave Natječaja):

- svjedodžba o završenoj srednjoj školi,

- uvjerenje o radnom stažu,

- uvjerenje o poznavanju rada na računaru,

- uvjerenje o položenom stručnom ispitu,

- uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak,

- uvjerenje o državljanstvu,

- ovjerena izjava kandidata da u posljednje tri godine od dana objavljivanja javnog oglasa nije otpušten iz organa državne službe kao rezultat stegovne kazne na bilo kojoj razini vlasti u Federaciji, odnosno Bosni i Hercegovini,

- ovjerena izjava kandidata da nije obuhvaćen odredbom članka IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine.

 

Prijem namještenika na rad zasniva se na neodređeno vrijeme uz probni rad od tri mjeseca.

Svi kandidati koji budu ispunjavali uvjete natječaja proći će test daktilografskih sposobnosti (brzina i točnost tipkanja).

Izabrani kandidat je dužan prije zasnivanja radnog odnosa dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti.

Natječaj ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objave natječaja na službenoj internet stranici Vlade Županije Posavske.

Prijavu s potrebnom dokumentacijom dostaviti preporučeno putem pošte ili osobno u pisarnicu Općinskog suda u Orašju uz naznaku

„Prijava na javni natječaj za daktilografa“

na adresu:

Općinski sud u Orašju

Novo naselje - Jug I b.b.

76270 Orašje

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

 

PREDSJEDNIK SUDA

 

 Željko Živković

Thursday, September 16, 2021 12:51:00 PM